ก่อ ก๊วนชวนเที่ยว อ่าน เล่น อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
อาทิตย์, 11 มีนาคม 2007

                คนเป็นสัตว์สังคมจึงเกิดการรวมกลุ่มในการดำเนินชีวิต  ทั้งการรวมกลุ่มจากสถานที่เป็นตัวตั้งเพราะอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน เรียนสถาบันเดียวกัน ทำงานในสถานที่เดียวกัน หรือรวมกลุ่มด้วยความสนใจเป็นตัวตั้งเพราะมีความรัก ความชอบ ความเชื่อในค่านิยม อะไรที่เหมือนๆกัน  ทั้งสองอย่างก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มคน  แม่เห็นว่าการรวมกลุ่มจากความสนใจที่เหมือนๆกัน ดูจะทำให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันมากกว่า (เห็นด้วยไหมคะ)  แต่ถ้าเป็นการรวมกลุ่มกันเพราะมีความสนใจร่วมกันและอยู่อาศัย เรียน ทำงานในที่เดียวกันหรือใกล้กัน ก็จะเกิดการรวมตัวที่เหนียวแน่นขึ้น

                การก่อ ก๊วนชวน เที่ยว อ่าน เล่น  เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างครอบครัวและโรงเรียนอนุบาลช้างเผือกที่มีความสนใจร่วมกันคือเรื่องการเลี้ยงดู ลูก หลาน ให้เหมาะกับยุคสมัยที่เด็กๆกำลังเติบโต อย่างมีรากเหง้าความเป็นไทยและใช้ความดีเป็นตัวตั้ง  ส่วนใหญ่กลุ่มครอบครัวที่มารวมตัวกันก็อาศัยอยู่ในระแวกใกล้ๆกัน  มีบางครอบครัวที่อยู่กันคนละฝั่งเมืองก็อาศัยการสื่อสารที่ทันสมัยติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต  มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมด้วยตัวเป็นๆกันได้ก็เป็นครั้งคราว

                วันนี้เราอยากจะชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง และคุณครู ที่ได้อ่านได้รู้จักเรา ก่อก๊วนชวนเที่ยว อ่าน เล่นในชุมชนที่อาศัยอยู่ หรือรวมกลุ่มคนคอเดียวกัน  เราจะเขียนเรื่องราว ชวนเที่ยว อ่าน  เล่น เป็นประจำทุกเดือนบนเว็บไซต์แห่งนี้ให้กับครอบครัวและผู้ใหญ่ที่สนใจใช้เป็นข้อมูลทำกิจกรรมเที่ยว อ่าน เล่น กับลูก กับหลาน